Általános Szerződési Feltételek
Hatályba lépés dátuma: 2021. május 11.

Jelen dokumentum a

Quality Tel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2000 Szentendre, Deli Antal utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-196798
Adószám: 13718738-2-13
Email cím: balazs.tornai@scrummastersuli.com

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott képzések Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF).

Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott valamennyi képzésre (a továbbiakban: Képzés).

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Honlapot felkereső érdeklődőre, a Honlapra regisztrálóra, továbbá a Szolgáltató által nyújtott bármely Képzést igénybe vevő hallgatóra (a továbbiakban: Hallgató). A Hallgató a Honlapon történő regisztráció, továbbá a szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése során köteles elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

A jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, a Képzésre vonatkozó szerződés megszűnéséig, illetve a felhasználói fiók törléséig.

A Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltatás tárgya Scrum Master képzések nyújtása, akár online, akár tantermi oktatás útján.

A szerződés időtartama

A szerződés a Felek között határozott időtartamra, konkrét Képzésre, és amennyiben a Képzéshez vizsga kapcsolódik, úgy a vizsga lezárásáig jön létre.

Regisztráció, szerződés létrejötte

A Felek közötti szerződéses jogiszony papír alapon, vagy online szerződéskötés útján jön létre. Az online szerződéskötés regisztrációt igényel. A szerződéskötés és a regisztráció során a Hallgató által a Szolgáltató, valamint a számlakibocsátás során a számlakibocsátó harmadik fél rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért a Hallgató felel.

A regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó titokban tartása a Hallgató kötelezettsége és felelőssége. Az ennek elmulasztásából származó kárért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó együttes ismerete nélkül a felhasználói fiókba történő belépés és az online Képzés igénybevétele, hacsak szolgáltató másképp nem rendelkezik, nem lehetséges.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztráció véglegesítéséig a Hallgató bármikor ellenőrizheti és javíthatja, azt követően az ügyfél támogatási elérhetőségeken lehet kérni az adatok javítását. A Szolgáltatót a Hallgató által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az online regisztrációval Szolgáltató és a Hallgató között szerződéses jogviszony jön létre, amennyiben a Hallgató az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a jelen ÁSZF-et és az által választott képzési csomagot. Amennyiben a szerződéses jogviszony online módon jön létre, úgy a szerződés kinyomtatott okiratként nem kerül aláírásra. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett megrendelési adatok és a kiállított számla igazolja.

Szolgáltató a Hallgató sikeres online regisztrációját a Felhasználó felé elektronikus úton igazolja vissza.

A képzésre kizárólag 18 életévét betöltött személy jelentkezhet.

ÁSZF hozzáférhetősége és módosítása

A Szolgáltató az ÁSZF-et és annak mindenkori módosításait a Honlapon elérhetővé teszi, az a Hallgatók és a Honlap látogatói számára mindenkor hozzáférhető.

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani, amelyről előzetesen értesíti Hallgatót. Az értesítés módja – Szolgáltató választása szerint – a Hallgató által regisztrált e-mail címre küldött üzenet, vagy a Honlapon történő kifejezett jelzés.

Az ÁSZF módosítása annak közzétételekor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Hallgató a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

Képzési díj

A Képzésen történő részvétel feltétele, hogy a Hallgató képzési díjat fizessen a Szolgáltató részére. Az elérhető szolgáltatási csomagokról és a szolgáltatási díjakról a Szolgáltató honlapján érhető el folyamatos tájékoztatás.

A képzési díj megfizetése képzési egységenként előre esedékes. Papír alapú szerződéskötés esetén a szerződés tartalmazza, hogy a Hallgató a képzési díj fizetési kötelezettségét milyen módon tudja teljesíteni. Online szerződés esetén a képzési csomag kiválasztását követően Szolgáltató rendszere automatikusan átirányítja Hallgatót a számlázási, fizetési szolgáltatást nyújtó harmadik fél honlapjára, amely harmadik fél felhasználási és adatkezelési feltételeinek Hallgató részéről történő elfogadása a számlázás, fizetés, és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele. A képzési díj megfizetését követően Szolgáltató haladéktalanul hozzáférhetővé teszi a Hallgató számára a képzési anyagokat. A Hallgató a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a teljesítés jelen pontban rögzített módon való megtörténtét, és az online bankkártyás tranzakció teljesítésével beleegyezik a teljesítés megkezdésébe.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz (Szolgáltatóhoz) nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A képzési díj módosítása nem érinti a díjmódosítás előtt már megfizetett Képzéseket, a képzési díj módosítása kizárólag a díjmódosítást követően esedékessé váló képzési díjakra vonatkozik.

Fizetési késedelem

Amennyiben a Hallgató a képzési díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a fizetési késedelem kezdőnapjától a fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig a Szolgáltató jogosult a Képzés igénybevételét korlátozni vagy felfüggeszteni, és/vagy az online felhasználói fiókba történő bejelentkezés lehetőségét blokkolni.

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a mindenkori törvényes késedelmi kamat és behajtási költségátalány érvényesítésére jogosult.

Szerzői jog, Szolgáltatói szavatosságvállalás

A Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Képzéssel kapcsolatban a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott minden tananyag, jegyzett és egyéb szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, tematika, oktatási módszer, know-how, stb.) és a Honlapon található valamennyi tartalom. Ezek rendelkezés megszegése esetén a Hallgató a Képzésből azonnal kizárható, mely esetben a már megfizettet képzési díj visszafizetésére nem tarthat igényt, valamint megalapozza Szolgáltató részéről kártérítési igény érvényesítését.

A Szolgáltató szavatolja, hogy a Képzést jogszerűen üzemelteti és nyújtja, az ehhez szükséges valamennyi jogosultsággal rendelkezik, és a Képzés semmilyen harmadik fél jogát nem sérti.

Akár az online, akár bármely egyéb formában megtartott képzési eseményen, valamint a vizsgán a hang- és képfelvétel készítése szigorúan tilos. Ezen rendelkezés megszegése esetén a Hallgató a Képzésből azonnal kizárható, mely esetben a már megfizettet képzési díj visszafizetésére nem tarthat igényt, valamint megalapozza Szolgáltató részéről kártérítési igény érvényesítését

Az online Képzés technikai háttere

Az online Képzés valós idejű kép- és hangközvetítés útján történik.

A Hallgató az online képzést az interneten keresztül a Szolgáltató által megadott útvonalon, vagy szoftver igénybevételével érheti el, ezért a Hallgatónak rendelkeznie kell az adott szoftverrel, stabil, szélessávú internet kapcsolattal, internet böngésző programmal, az annak futtatására alkalmas hardverrel, webkamerával, hangszóróval és mikrofonnal.

Online képzés esetén a résztvevő a Szolgáltató által küldött e-mailes meghívóban található linkre kattintva csatlakozhat a Képzéshez.

A képzés során a Hallgató köteles a saját számítógépes eszközének mikrofonját kikapcsolt állapotban tartani és azt csak az előadó kérésére bekapcsolni.

Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a Honlapot más domain név alatt üzemeltesse, és a teljes szolgáltatást más domain név alatt nyújtsa.

A Képzés folyamata

A meghirdetett Képzések a meghirdetett időpontban és ütemezéssel kerülnek megtartásra, amennyiben az arra jelentkezők száma eléri a Képzés kezdete előtti munkanapon a meghirdetett minimum létszámot. Egyéb tájékoztatás hiányában a minimum létszám 4 fő.

Amennyiben a minimum létszám hiányában a Képzés nem kerül megtartásra, úgy a már befizetett képzési díjat a Szolgáltató 8 napon belül visszafizeti, vagy a Hallgató kérése esetén más Képzésre kerül elszámolásra. A minimum létszám hiányában meghiúsult Képzéssel kapcsolatban a Hallgató nem élhet semmilyen kártérítési vagy kamatfizetési igénnyel.

Amennyiben valamely Képzésre jelentkezők létszáma meghaladja az adott képzés maximális létszámát, úgy Szolgáltató dönthet úgy, hogy a jelentkezés sorrendje alapján biztosítja a Képzésen történő részvételt. Egyéb tájékoztatás hiányában a maximum létszám 15 fő.

Amennyiben a maximum létszám túllépése miatt a Hallgató a Képzésen nem tud részt venni, úgy a már befizetett képzési díjat a Szolgáltató 8 napon belül visszafizeti, vagy a Hallgató kérése esetén más Képzésre kerül elszámolásra. A maximum létszám túllépése miatt a Képzésen történő részvétel visszautasítása kapcsán a Hallgató nem élhet semmilyen kártérítési vagy kamatfizetési igénnyel.

A képzési díj a tananyagot tartalmazza. Online képzés esetén a tananyag elektronikus úton kerül rendelkezésre bocsátásra. Egyéb módon megvalósuló Képzés esetén a tananyagot Szolgáltató jogosult elektronikus és/vagy papír alapon rendelkezésre bocsátani.

Az órarend megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A változtatás lehetősége kiterjedhet a Képzés egy-egy oktatási alkalmának időpontjára, időtartamára és helyszínére is, amennyiben ez a Képzés minőségét nem érinti hátrányosan.

Tantermi Képzés esetén a Képzés helyszínét a meghirdetett Képzés tájékoztatója, vagy a Felek közötti szerződés tartalmazza. Szolgáltató a Képzés helyszínét Képzésenként legfeljebb egy alkalommal változtatja meg amennyiben az új képzési helyszín az eredeti képzési helyszínnel azonos településen, vagy más településen, de legfeljebb 15 km távolságra van.

Amennyiben jogszabály (pl. járványügyi korlátozás) tiltja meg a személyes jelenlétet, úgy Szolgáltató az eredetileg nem online formában meghirdetett Képzést is online formában tartja meg, amelyet a Felek szerződésszerű teljesítésnek fogadnak el.

A Képzés előadójának személyét a Szolgáltató szükség esetén jogosult módosítani, más – azonos szakmai ismeretekkel és megfelelő oktatói kvalitásokkal rendelkező – előadóra.

A Képzés során jelenléti ív nem kerül vezetésre.

Hiányzások miatt ingyenes pótóra biztosítására Szolgáltató nem köteles, függetlenül attól, hogy a Hiányzásra milyen okból került sor. Pótórára, pótlásra, különórára a Szolgáltatóval történő egyéni egyeztetés alapján van lehetőség.

Vizsga, Képzés sikeres elvégzését tanúsító igazolás

Szolgáltató a Képzés befejezését követően – a Szolgáltató által meghirdetett időpontban – vizsgát tart. Online Képzés esetén a vizsga online formában történik, míg tantermi Képzés esetén a vizsga – a Szolgáltató által előre meghirdetett feltételek szerint – online és/vagy helyszíni jelenléttel is történhet.

A vizsgán az adott Képzés Hallgatói vehetnek részt. Sikertelen vizsga, vagy a vizsgaidőpont elmulasztása esetén a Képzés befejezését követő 6 hónapon belül Szolgáltató legalább két alkalommal biztosítja a vizsga ismételt letételének lehetőségét.

A képzés sikeres elvégzését tanúsító igazolás kiállításának feltétele a vizsga sikeres letétele. Eltérő tájékoztatás hiányában a vizsga két modulból áll és írásban történik. A vizsga az első modul maradéktalan teljesítésével és a második modul legalább 60%-os teljesítése esetén minősül sikeresnek. A két vizsgamodul teljesítése egyben és külön-külön is lehetséges.

Magatartási normák

Mind az online, mind a tantermi képzési eseményeken és vizsgákon a Hallgatók kötelesek a társadalomban általános elfogadott magatartási normáknak megfelelően viselkedni, így különösen megfelelő ruházatot viselni és az esemény megzavarásától tartózkodni.

Amennyiben Hallgató a magatartási normák megszegésével a Szolgáltató felszólítása ellenére sem hagy fel, úgy a képzési eseményről illetve a vizsgáról kizárható. A magatartási normák kirívóan súlyos megsértése esetén Szolgáltató felszólítás nélkül jogosult Hallgató kizárására. Kizárás esetén a hallgató a már megfizetett képzési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

Ügyféltámogatás

Szolgáltató a Hallgatók részére ügyféltámogatást biztosít.

Szolgáltató az ügyféltámogatási megkereséseket az alábbi elérhetőségeken keresztül fogadja munkanapokon 9:00 és 16:30 között:
email: balazs.tornai@gmail.com
telefon: +36/30-3564709

A Szolgáltató az ügyféltámogatást az alábbi kommunikáció csatornák valamelyikén keresztül nyújtja.
email: balazs.tornai@gmail.com
telefon: +36/30-3564709

A Szolgáltató az ügyféltámogatás nyújtása során a Hallgató által a megkeresés Szolgáltató részére történő eljuttatásához használt kommunikációs csatornához nincs kötve, a Szolgáltató saját belátása szerint jogosult megválasztani és megváltoztatni az ügyféltámogatás kommunikációs csatornáját, módját.

Szolgáltató törekszik arra, hogy valamennyi Hallgatói megkeresést, kérdést legfeljebb 3 munkanapon belül megválaszoljon, ugyanakkor Szolgáltató ügyféltámogatási kapacitása az egyidejű megkeresések számától és más tényezőktől függ, ezért Hallgató kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató az ügyféltámogatási megkeresésekre konkrét válaszadási határidőt nem vállal.

Szerződés megszűnése, felhasználói fiók törlése

Bármely Fél jogosult a jelen szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el, vagy amennyiben szerződéses kötelezettségét megfelelő póthatáridőt biztosító felszólítás ellenére sem teljesíti.

A felmondások és a felszólítások közlése (küldése) és fogadása elektronikus levélben (e-mail) történik, Szolgáltató részéről a jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címen, míg Hallgató részéről a regisztráció vagy a szerződéskötés során megadott e-mail címen. Az e-mail útján küldött üzeneteket Felek a megküldés napján kézbesítettnek tekintik, amennyiben a küldő Fél semmilyen automatikus hibaüzenetet nem kap a kézbesítés sikertelenségéről. Felek kötelezettsége, hogy az általuk megadott e-mail cím folyamatosan aktív és elérhető legyen, továbbá, hogy az arra érkező üzeneteket rendszeresen megtekintsék.

A Felek közötti szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 6 hónapig Szolgáltató a felhasználói fiók adatait, amennyiben az adott képzéshez ilyet Szolgáltató biztosított, megőrzi, és biztosítja annak lehetőségét, hogy a Hallgató a szerződéses jogviszony újbóli létesítésével a felhasználói fiókhoz és az abba saját maga által korábban elmentett adatokhoz újból hozzáférjen. A 6 hónap elteltével Szolgáltató jogosult a felhasználói fiók végleges és visszaállíthatatlan törlésére.

Hallgató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók törlése esetén a felhasználói fiókban tárolt valamennyi adat visszavonhatatlanul megsemmisül, annak helyreállítására nincs lehetőség.

Felelősség korlátozás

Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben a Képzés vagy a vizsga megtartására a Szolgáltató érdekkörén kívülálló, előre nem látható és el nem hárítható okból nem kerül sor. Felek ilyen körülmények tekintik különösen, de nem kizárólagosan az előadó vagy a vizsgáztató megbetegedését és az online Képzés megtartását meggátló technikai, informatikai hibát.

A Honlapon más honlapokra mutató hivatkozások (linkek) kerülhetnek elhelyezésre, amelyek tartalmáért, biztonságosságáért, adatkezelési gyakorlatáért és működésért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató továbbá kizárja a felelősségét a Honlapon, vagy azon keresztül elérhető, harmadik fél által nyújtott szolgáltatásból, vagy annak hiányából eredő, azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi kárért.

Szolgáltató felelősségkorlátozása alól kivételt képez a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség.

Adatkezelés

Szolgáltató az adatkezelési és adatfeldolgozási folyamatairól külön Adatkezelési szabályzatban nyújt tájékoztatást. Szolgáltató szavatolja, hogy Adatkezelési Szabályzata és adatkezelési gyakorlata megfelel a mindenkori vonatkozó magyarországi és Európai Uniós jogszabályi előírásoknak.

Elállás

Nem illeti meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog a fogyasztónak minősülő Hallgatót, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, mely esetén amint a Hallgató beleegyezésével megkezdődik a teljesítés – amelyhez a Hallgató a 6.2. pontban foglaltak alapján a belegyezését a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten megadta – és a Korm. rendelet 20. §-a szerinti elállási jog elveszik.

Jogérvényesítési lehetőségek, panaszkezelés

Hallgató a Szolgáltatással kapcsolatos kérdést, hibát vagy panaszt jelen ÁSZF 13.2. pontjában meghatározott elérhetőségeken jelentheti be. A bejelentés vagy panasz beérkezésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató emailben köteles válaszolni Felhasználónak.

Amennyiben fogyasztónak minősülő Hallgató nem tartja kielégítőnek a panaszára adott választ, vagy nem sikerül rendezni a felmerült vitát, akkor az alábbiakban felsorolt szervezetekhez fordulhat jogorvoslatért.

Békéltető Testület
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:
Név: Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Weboldal: http://panaszrendezes.hu/
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Európai Unió online vitarendezési platform – ODR
Fogyasztó igényérvényesítéséhez, jogviták rendezéséhez az Európai Parlament és Tanács által létrehozott online vitarendezési platform is használható.

A platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr/

Fogyasztóvédelmi Hatóság
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu/

A szerződés nyelve, alkalmazandó jog, joghatóság

A szerződés magyar nyelven jön létre.

A jelen ÁSZF-re és Felek közötti jogviszonyra a magyar jogot kell alkalmazni.

A Felek közötti, a jelen szerződéssel összefüggésben keletkező bármely jogvita elbírálása Felek a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki, a magyar jog szerinti hatásköri és illetékességi szabályrendszer szerint.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.