A pedagógusi pálya és a scrum masterség összehasonlítása

Többen megkérdezték már, hogy osztályfőnökként és 4,5 év középiskolai történelem-földrajztanítást követően miért váltottam át a scrum masteri pályára. Erre mindig azt válaszoltam, hogy rengeteg az átfedés a két terület között, ezért átképzésként élem meg ezt a pályamódosítást, mintsem, hogy valami teljesen újba vágtam volna bele. Ebben a cikkben pedig ezeket a hasonlóságokat fogom végig venni a teljesség igénye nélkül.

A pedagógusi pálya a scrum masterséghez hasonlóan egy rendkívül sokrétű munkakör. Hasonló tapasztalatokra, készségekre van szükség mindkettőnél, mint például a coaching, az előadói, az analitikai, a csoportdinamikai és a pszichológiai készségek. Végül, de nem utolsósorban az is megegyezik a két szakma között, hogy az egyik legfőbb célunk az, hogy egy kedvező környezetet biztosítva a lehető legjobb eredményt érjék el az általunk támogatott tanulók, munkatársak.

Tervezés

Az agilis tervezés öt szintjéből négyet megtalálhatunk a tanári élet berkein belül is.
Minden egyes intézménynek van egy víziója, amely szerint a nevelői-oktatói munkát elképzeli, elvégzi és lefekteti az alapdokumentumaiban. Ilyen például a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend. Ezeknek természetesen meg kell felleniük az éppen hatályos törvényeknek, jogszabályoknak.

A roadmap egy oktatási intézményben a különböző tagozatokat jelentheti (pl. Nyelvi tagozat 2022-27).
A release plan például egy-egy tanév nevelőtestület általi megtervezését jelenti. Ha egy tanár egyéni éves tantárgy tervezését nézzük, akkor a Nemzeti Alaptanterv (NAT), a Kerettanterv és a Helyi Tanterv képzi a tanmenetek alapját, melyek a mi priorizált Product Backlogjaink Ezek szerint tanítjuk és fejlesztjük tanulóinkat a tanév folyamán.
Szaktanári szemmel nézve a sprintek időtartama 2-4 hét körül mozog, mivel ennyi idő szükséges, hogy végig vegyünk egy témakört (pl. Az ókori Róma). Ennek során olyan anyagokat tanítunk a diákoknak, amelyek összefüggésben állnak a NAT, a Kerettanterv és a Helyi Tanterv követelményeivel.

A pedagógus becslést alkalmaz a tananyag terjedelmét illetően. Nem taníthat, beszélhet arról sokat, amiről csak szeretne, mert akkor nem jutna idő a kötelezően előírt, fontosabb dolgokra. Ezért priorizálnia kell. Ha például a MoSCoW módszert alkalmazzuk, akkor a Must have a NAT és a kerettantervekben foglaltak tanítása. A Should have azok az anyagok, készségfejlesztési módszerek, amelyek bővítik a Must have-s minimum elvárt tudást, ezáltal átláthatóbbak lesznek az összefüggések, s könnyebb lesz elsajátítani a kontextusba helyezett tananyagot. A Could have tartalmazza azokat a módszereket, amelyekkel további fejlesztés érhető el, például gyakorlatok a motiváció növelése és tartós megtartása érdekében. A Won’t have kategória pedig az a terület, amely szinte biztosan nem fér bele az időbe, de például a tanár szorgalmi lehetőségként kiadhatja, felajánlhatja a diákoknak a további fejlődés érdekében, vagy a téma iránti érdeklődés esetén.

Bár a sprintcélt a szaktanár és nem a scrum team állítja össze, de itt is fontos, hogy mindenki számára érthető és mérhető (pl. számonkérés) legyen.

A daily scrum viszont hiányzik, általában napi eligazítást nem szoktak tartani az iskolákban.

Team

A scrum team 10 fő alatti létszámmal rendelkezik, egy scrum masterre pedig háromnál több csapatot általában nem szoktak rábízni. Azonban egy pedagógus átlagosan 200 diákot nevel és tanít egy tanévben. Ráadásul, ha osztályfőnök, akkor ezen belül több mint 30 gyermekkel foglalkozik intenzívebben. Persze csoportdinamikai szempontból az osztályok nem tekinthetőek teamnek, azonban e téren így is hatalmas tapasztalattal és kiforrott soft skillekkel rendelkeznek a pedagógusok.

A scrum masterekhez hasonlóan a tanárok is felelősek a rájuk bízottak pszichológiai jólétéért. Ez nemcsak a diákok boldogságát jelenti, hanem a motivációs szintjük emelését és fenntartását, az akadályok elhárítását, valamint az eredményes konfliktuskezelési praktikák elsajátítását is. Bár a kisebb létszám miatt a scrum mastereknek nagyobb mozgásterük van minden teamtagnak mélyrehatóbban segíteni, azonban a pedagógusoknak is megvan ez a tudásuk, csak a rájuk bízott minimum 200 fő miatt sokkal szélesebb körben kell helytállniuk.

Még ide tartozik, hogy a scrum masterek a csapatkohézió erősítése és egy kis közös kikapcsolódás érdekében különböző csapatépítőket szoktak megszervezni. Kevesebbszer, de ugyanezen célok elérése miatt az osztályfőnökök is szerveznek évente néhány alkalommal osztálykirándulásokat.

Tudásalapú társadalomban élünk, amely a folyamatos fejlődésre ösztökél bennünket, ezért scrum masterként nagyon fontos a team mentoring programját felügyelni. A munkavállalók tovább lesznek elégedettek a munkahelyi pozíciójukkal, ha érzik, hogy van továbblépési, illetve tovább fejlődési lehetőségük. Tanárként a jobb képességű diákoknak tehetséggondozói programokat biztosítunk, a szükséget szenvedőknek pedig korrepetálást szervezünk.
Bár nem a sprintek végén, de a scrum masterekhez hasonlóan az osztályfőnököknek is kell fél évente reportot készíteniük az osztályuk teljesítményéről, amit be kell mutatniuk a nevelőtestület előtt. Ennek az összefoglalóját a diákok és a szüleik is megismerik. Négyszemközt a diákokkal néhány osztályfőnöki óra keretében áttekintjük az elmúlt félévet, hogy milyen action itemeket sikerült beépíteni régebbről. Ezt követően fejlődési tervet, célt szoktunk kitűzni a jövőt illetően.

Egy scrum masterrel szemben egy átlagos pedagógus kisebb informatikai tudással rendelkezik. Ugyanakkor manapság a munkája során profivá kell válnia az Office, a webes alkalmazások és az adminisztratív programok kezelésében, ha lépést akar tartani a technikai fejlődéssel.

Amit így utólag hiányolok a tanári munkámból, az akkor még nem ismert retrospective-k tartása. Nagyon fontos scrum esemény és a diákokkal való közös munkát is eredményesebbé tette volna. Például az osztályfőnöki órákon lehetne ezeket megtartani.

Saját hatáskörömben éltem a meeting optimalizációval, így hatékonyabbá vált az információáramlás köztem és a tanulók, illetve a szüleik között. A scrum masterhez hasonlóan a pedagógus is hatással van a munkahelyére, de felsőbb szintre ezt az optimalizációt nem vittem, így sok órát ültünk úgy, hogy számunkra nem releváns információkat kellett végighallgatni.

A fenti sorokat olvasva láthatjuk, hogy egy tanár és egy scrum master között rengeteg a hasonlóság. Hasonló kihívásokkal néznek szembe a munkájuk során, melyek megoldásához ugyanazon képességekre van szükségük. Ezért is gondolom úgy, hogy a tanárként eltöltött éveket nem egyenértékű, de releváns tapasztalatként lehetne elfogadni a scrum masteri pozícióknál.